Vom Kahlenberg zum Leopoldsberg, Vom Kahlenberg zum Leopoldsberg, Ausblick vom Leopoldsberg über Wien